Veelgestelde vragen

Meestgestelde vragen over:

Arbeidsongeschikt
 Wat gebeurt er als ik arbeidsongeschikt word?
Ben je langer dan twee jaar ziek (wettelijk 104 weken) en voor meer dan 35% arbeidsongeschikt verklaard? Dan kom je in aanmerking voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Je ontvangt deze uitkering van het UWV namens de overheid op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De hoogte van deze uitkering hangt af van je percentage arbeidsongeschiktheid en je inkomen voordat je arbeidsongeschikt werd. Je bent bij SPF aanvullend verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. De voorwaarden die hiervoor gelden, komen bij de andere vragen in dit hoofdstuk aan de orde.

Lees meer over arbeidsongeschiktheid in de brochure 'Arbeidsongeschiktheidspensioen'.
Wat zijn de gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor de opbouw van mijn ouderdomspensioen?
Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, loopt de opbouw van je pensioen bij SABIC geheel of gedeeltelijk door. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid betaal je zelf een deel of helemaal geen premie.

De WIA kent een maximum pensioenloon dat meetelt voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Als je boven dit maximum verdient is er een arbeidsongeschiktheidspensioen verzekerd in de SPF-pensioenregeling. Dit pensioen wordt bepaald door het deel van je pensioenloon boven dit maximum. Bij volledige arbeidsongeschiktheid bedraagt het pensioen 70% van het gedeelte van het pensioenloon dat uitstijgt boven het maximum.

Recht op arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat tijdens de periode waarover een deelnemer na beëindiging van zijn deelnemersschap een WIA-uitkering ontvangt op grond van volledige arbeidsongeschiktheid (80% of meer).

Gedurende een periode waarin je recht hebt op loondoorbetaling door ziekte conform het Burgerlijk Wetboek of recht hebt op een uitkering als gevolg van de Ziektewet, wordt de pensioenopbouw volledig voortgezet. Gedurende de periode waarin je na de hiervoor genoemde periode van ziekte recht hebt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA), wordt de pensioenopbouw door SPF voortgezet zolang je voor minstens 35% arbeidsongeschikt bent. Let op: Indien je een beslissing in het kader van de WIA wordt verstrekt, moet je een kopie hiervan aan SPF overhandigen. Ook als het gaat om de wijziging in het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Pensioen opbouw bij arbeidsongeschiktheid

 Percentage arbeidsongeschiktheid           
 op grond van de WIA
Percentage voortzetting
pensioenopbouw 
 80% of meer 100 % 
 Van 65 tot 80% 75%
 Van 55 tot 65% 60%
 Van 45 tot 55% 50%
 Van 35 tot 45% 40%
Wat gebeurt als ik geen WIA-uitkering, maar een WAO-uitkering ontvang?
Op 1 januari 2006 trad de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in werking. Dit is de opvolger van de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Voor de medewerkers aan wie een WAO-uitkering wordt uitgekeerd (ingangsdatum vóór 1 januari 2006) zijn de arbeidsongeschiktheidspensioenen zoals die destijds golden, in stand gebleven.

Voor degenen die een WAO-uitkering ontvangen, geldt het volgende t.a.v. pensioen en arbeidsongeschiktheid.

Premievrije doorbouw
Wanneer een deelnemer na beëindiging van zijn deelnemerschap ononderbroken aanspraak heeft op een WAO-uitkering vindt gehele dan wel gedeeltelijke premievrije doorbouw van diens pensioenaanspraken plaats. De doorbouw is afhankelijk van het gedeelte dat de werknemer arbeidsongeschikt is (vanaf 45-55%).

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt bij volledige arbeidsongeschiktheid 70% van het gedeelte van het pensioenloon dat uitstijgt boven € 54.614 (1 januari 2018). Recht op het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat tijdens de periode waarover een deelnemer na beëindiging van zijn dienstverband ononderbroken aanspraak heeft op een WAO-uitkering op grond van volledige arbeidsongeschiktheid.

Tevens is er sprake van een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. (Dit pensioen is bedoeld ter compensatie van de eventuele achteruitgang van de WAO-uitkering na het verstrijken van de loondervingsperiode.)
(Echt)scheiding
 Ik ga scheiden. Welke gevolgen heeft dit voor mijn pensioen?
Het uit elkaar gaan heeft meestal grote gevolgen voor je pensioen. De tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioenrechten moeten bij echtscheiding namelijk tussen jou en je partner verdeeld worden. De verdeling van het ouderdomspensioen, het PPS-saldo en het eventuele nettopensioenkapitaal is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse of samenlevingsperiode, wordt verdeeld: 50% is voor de deelnemer en 50% voor de ex-partner. Ook het PPS-saldo en het nettopensioenkapitaal worden in tweeën gesplitst. De uitkering van de ex-partner gaat op hetzelfde moment in als de uitkering van de deelnemer. Bij beëindiging van een samenlevingscontract heeft je ex-partner alleen recht op een deel van het ouderdomspensioen als dit in het contract is opgenomen.
Lees meer over echtscheiding en pensioen in de brochure '(Echt)scheiding'.
Heeft mijn ex-partner recht op een deel van mijn pensioen?
Ja, je ex-partner heeft recht op een deel van je pensioen. Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de huwelijkse of samenlevingsperiode, wordt verdeeld volgens de standaard: 50% is voor de deelnemer en 50% voor de ex-partner. Ook het prepensioensaldo wordt in tweeën gesplitst. Een andere verdeling van het ouderdomspensioen, het prepensioen en het partnerpensioen bij scheiding is mogelijk, maar dan moet je dit wel met je (ex-)partner overeengekomen zijn in de huwelijkse voorwaarden of na de scheiding in een (echt)scheidingsconvenant. Naast ouderdomspensioen bestaat ook partnerpensioen. Ga je scheiden dat heeft je ex-partner wettelijk recht op het partnerpensioen dat je vanaf de datum aanvang deelneming tot het moment van scheiding hebt opgebouwd. We noemen dit bijzonder partnerpensioen.
Wat is de definitie van 'partner'?
Onder 'partner' wordt verstaan de persoon met wie je getrouwd bent of die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand. Ook voor de partner met wie je een bij SPF gemeld notarieel samenlevingscontract heeft, is een partnerpensioen verzekerd. Dit geldt niet voor de partner met wie je na je pensionering trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of een notarieel samenlevingscontract sluit.
Eerder stoppen met werken
Welke gevolgen heeft eerder stoppen met werken voor mijn ouderdomspensioen?
Je pensioen wordt lager op het moment dat je eerder wilt stoppen met werken. Je opgebouwde aanspraken worden immers over meerdere jaren gespreid. Bovendien bouw je dan minder jaren pensioen op.
Lees meer over eerder stoppen met werken in de brochure 'Met pensioen gaan'.
Ik wil graag eerder stoppen met werken. Vanaf welke leeftijd kan ik mijn pensioen laten ingaan?
Je kunt op zijn vroegst vanaf je 60e met pensioen gaan. Omdat je pensioen langer moet worden uitbetaald en je door eerder met pensioen te gaan minder pensioen opbouwt, wordt je pensioenuitkering lager.
Waar moeten deelnemers, die hun (pre)pensioenuitkering eerder willen laten ingaan, op letten?

Als je - gedeeltelijk - met (pre)pensioen gaat vóór de datum waarop je de leeftijd bereikt van AOW-leeftijd minus 5 jaar, dan moet je je betaalde werkzaamheden - geheel of gedeeltelijk - beëindigen. Laat je op een latere datum je (pre)pensioen ingaan, dan hoef je niet te stoppen met werken. (zie brochure omzetten PPS-saldo). Wel dient dan de intentieverklaring betreffende 'geen betaalde werkzaamheden' ingevuld te worden. Deze verklaring wordt automatisch meegestuurd bij de aanvraag ouderdomspensioen indien van toepassing.

Een voorbeeld ter verduidelijking: stel je AOW-leeftijd is 67 jaar. Als je je (pre)pensioenuitkering volledig wilt laten ingaan en je bent dan 61 jaar (vóór AOW minus 5 jaar), dan moet je volledig stoppen met werken omdat de ingangsdatum van je prepensioenuitkering ligt vóór de datum AOW-leeftijd minus 5 jaar.

Als je je prepensioenuitkering volledig wilt laten ingaan en je bent dan 62 jaar (vanaf AOW minus 5 jaar), dan hoef je niet te stoppen met werken omdat de ingangsdatum van je (pre)pensioenuitkering ligt vanaf de datum AOW-leeftijd minus 5 jaar.

Ex-werknemer
Wordt mijn pensioen jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie?
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren. De indexatie is echter voorwaardelijk. Of daadwerkelijk toeslagen kunnen worden verleend, hangt af van de financiële positie van het fonds. Je hebt dus geen recht op indexatie. Het fonds reserveert geen geld voor indexatie en er wordt geen premie voor betaald.

Ex-werknemer
SPF probeert ieder jaar het opgebouwde pensioen van de gewezen deelnemers (slapers) te verhogen met de prijsontwikkeling. Het opgebouwde pensioen van de slapers is in 2016 (over 2015) met 0% verhoogd.

SPF heeft het opgebouwde pensioen van gewezen deelnemers de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
In 2015 (over het jaar 2014) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2014) met 1,05% omhoog.
In 2014 (over het jaar 2013) met 0,9%. De prijzen* gingen toen (in 2013) met 1,56% omhoog.
In 2013 (over het jaar 2012) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2012) met 2,91% omhoog.
SPF betaalt de toekomstige verhogingen van het opgebouwde pensioen van slapers uit beleggingsrendement. 

* Dit betreft de prijzen volgens het CBS-prijsindexcijfer 'CPI niet afgeleid'. Deze percentages zijn afwijkend van 'CPI afgeleid' die van belang zijn voor de toeslagverlening bij SPF.
Ontvang ik ieder jaar een overzicht van mijn pensioenaanspraken?
Na ontslag ontvangt elke ex-werknemer een 'Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming' van de tot de ontslagdatum opgebouwde pensioenaanspraken. Bovendien ontvangen de gewezen deelnemers minimaal elke 5 jaar een overzicht van de verzekerde aanspraken (Uniform Pensioenoverzicht). Als je geen jaaropgave ontvangen hebt, kun je hierover contact opnemen met de Pension Desk van SPF, telefoon (045-5788100).
Bij wie kan ik terecht met mijn pensioenvragen?
Je kunt al je pensioenvragen mailen aan info.PensioenfondsSABIC@dsm.com of telefonisch contact opnemen met de Pension Desk van SPF (tel: 045-5788100).
Kan ik de in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken nog overdragen?
De in het verleden opgebouwde pensioenaanspraken en het gespaarde saldo in de prepensioneringsregeling kun je overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Je moet hiervoor een verzoek indienen bij je huidige pensioenuitvoerder. Er zijn geen voorgeschreven termijnen voor het indienen van het verzoek. SPF en je nieuwe pensioenuitvoerder zullen in onderling contact de procedure in gang zetten.
Factor A
Wat is de Factor A
De factor A geeft aan hoe groot je pensioenaangroei is geweest in een bepaald jaar. De Factor A is te vinden op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je jaarlijks van het pensioenfonds krijgt. De factor A wordt onder meer gebruikt om te bepalen hoeveel lijfrentepremie je kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting.
Inhoudingen
Hoe zit het met de belasting op mijn pensioen?
Op je pensioenuitkering wordt loonheffing ingehouden. De loonheffing is een combinatie van de premies volksverzekeringen en de loonbelasting. Op je uitkering wordt ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet ingehouden. Deze heffingen worden gezamenlijk - niet helemaal logisch - loonheffingen genoemd.

Op de loonheffing kun je een loonheffingskorting laten toepassen. De loonheffingskorting is de verzamelnaam voor de kortingen op de belastingen en premies die je moet afdragen. Elke werknemer heeft in principe recht op de loonheffingskorting. Dit geldt ook voor werknemers die niet in Nederland wonen.

Als je naast je pensioenuitkering nog een ander inkomen hebt, kun je kiezen op welk inkomen de loonheffingskorting wordt toegepast. Het voordeligst is om dit op het hoogste inkomen te laten doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) past standaard de loonheffingskorting op je AOW toe. Je kunt deze keuze altijd wijzigen door een 'Opgaaf gegevens voor de loonheffingen' naar het pensioenfonds of de SVB te sturen.
Vanwege het progressieve karakter van het Nederlandse belastingstelsel kan de situatie ontstaan dat je op jaarbasis te weinig loonheffing hebt afgedragen. Via de inkomstenbelasting krijg je dan een naheffing. In de brochure 'Met pensioen gaan' lees je meer hierover.
In mijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staan alleen maar brutobedragen. Waar kan ik terecht voor de nettobedragen?
Wat men netto overhoudt, is afhankelijk van veel factoren. Niet alleen de gebruikelijke inhoudingen zoals loonheffing en premie zorgverzekering, maar ook een eventuele hypotheek of andere inkomsten spelen een rol. Medewerkers die nog pensioen opbouwen en voor hun pensioen staan kunnen door middel van de pensioenplanner van SPF (op de website van SPF onder 'Mijn pensioen') een indruk krijgen van hun netto pensioenuitkering.
Heb je die mogelijkheid niet meer, dan kun je op internet zoeken. Er bestaan diverse websites die bruto-nettoberekeningen mogelijk maken.
Keuzemogelijkheden
Eerder stoppen met werken
De mogelijkheid bestaat om tussen je 60-jarige en je AOW-leeftijd uit te treden. Mogelijk heb je voor 1 januari 2006 deelgenomen aan de prepensioneringsregeling van SABIC. In dat geval is je gespaarde PPS-saldo in een apart potje gereserveerd. Over dit saldo wordt rente bijgeschreven.

Het PPS-saldo kan straks via een tijdelijke PPS-uitkering of via actuariële vervroeging worden ingezet om vervroegd uit te treden. Actuariële vervroeging staat voor de mogelijkheid om (een deel van) het opgebouwde pensioen tussen 60 en AOW-leeftijd uit te laten keren.

Lees voor meer informatie hierover in de brochure 'PPS-saldo omzetten'.
 Partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen
Heb je geen partner of is je partner financieel zelfstandig? Dan kun je ervoor kiezen om bij pensionering geheel of gedeeltelijk af te zien van een partnerpensioen. Het opgebouwde partnerpensioen, of een deel hiervan, kun je dan ten goede laten komen aan een hoger ouderdomspensioen.

Voor de uitruil van het partnerpensioen heb je wel toestemming van je partner nodig, want je partner krijgt dan geen, of minder, uitkering na je overlijden. Voor deelnemers die bij hun pensionering geen partner hebben, gebeurt dit automatisch. De inlevering van het volledige partnerpensioen zal een stijging van circa 20% van het ouderdomspensioen opleveren.

Lees voor meer informatie hierover in de brochure 'Uitruilen partnerpensioen'.
 Variëren met de hoogte van de pensioenuitkering
Je kunt de hoogte van je ouderdomspensioen laten variëren. Ontvang je nog geen AOW of heb je dan nog financiële verplichtingen (bijvoorbeeld een hypotheek)? Dan kun je kiezen voor een hoger ouderdomspensioen in de periode na pensionering in ruil voor een lagere pensioenuitkering in de levenslange periode daarna. Andersom kan ook.

Lees meer informatie hierover in de brochure 'Variatie pensioenuitkering'.
Kinderen
 Hebben mijn kinderen recht op pensioen?
Heb je kinderen op het moment van je overlijden, dan ontvangen zij een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Studerende en invalide kinderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een wezenpensioen totdat zij 27 jaar zijn.

Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het ouderdomspensioen. Wezen van wie beide ouders zijn overleden, ontvangen het dubbele.

Lees voor meer informatie in de brochure 'Partner en wezenpensioen'.
Geldt het wezenpensioen ook voor stiefkinderen?
Het bestuur is bevoegd een stief- of pleegkind dat tot het huishouden van de (gewezen) deelnemer behoorde en tot zijn overlijden door hem of haar als eigen kind werd onderhouden en opgevoed, gelijk te stellen met het eigen kind. Tenzij het kind in het gezin van de pleegouder is opgenomen nadat de pensioendatum is bereikt.
Moet ik de geboorte van mijn kind aan het pensioenfonds doorgeven?
Nee. Wij verzamelen deze informatie wanneer er daadwerkelijk sprake is van overlijden.
Met pensioen gaan / AOW
 Ik wil met pensioen. Wat moet ik daarvoor doen?
Je uiterste pensioendatum is bij SPF bekend. Van SPF ontvang je vier maanden voor je uiterste pensioendatum een aanvraag voor het ouderdomspensioen. Wij vragen je dan enkele keuzeformulieren in te vullen en terug te sturen. Hierop maak je keuzes over het wel of niet uitruilen van het partnerpensioen en het al dan niet variëren van je pensioen (eerst meer, later minder of andersom). Ook willen wij graag van je weten op welke rekening wij je pensioen kunnen overmaken.

Wil je eerder dan op je pensioenleeftijd stoppen met werken, dan dien je dit zelf aan te vragen bij SPF. Het formulier om een vervroegde pensioenuitkering aan te vragen kan je vinden op de website van SPF (zie onder 'Formulier vervroegd ouderdomspensioen'). SPF stuurt je vervolgens een pensioenberekening. Om een PPS-uitkering aan te vragen kan je gebruik maken van het formulier 'Aanvraagformulier PPS-uitkering'. 
Wat is AOW?
AOW staat voor de 'Algemene Ouderdomswet'. De AOW zorgt voor een inkomen vanaf het moment dat je de AOW-leeftijd bereikt. Iedereen die in Nederland woont en/of werkt, bouwt elk jaar - vanaf 50 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd - AOW op. In 50 jaar kan een volledige AOW worden opgebouwd. De AOW-leeftijd is afhankelijk van je geboortedatum en het jaar waarop de AOW ingaat en wordt vanaf 2013 in jaarlijkse stappen verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar.
Op de website 'Mijnpensioenoverzicht.nl' kun je je opgebouwde en te bereiken AOW zien.
Hoeveel premie betaal ik?
Voor de opbouw van je pensioen, wordt door SABIC het grootste deel van de premie betaald aan SPF. Hierover hebben beide partijen een overeenkomst gesloten, die zij iedere vijf jaar opnieuw bekijken. Je betaalt zelf ook een deel van de premie.
Als werknemer betaal je zelf aan pensioenpremie 2,5% van je jaarinkomen tot € 68.242 (2016) en 6,5% van je jaarinkomen vanaf € 68.242 (2016).Ik bereik mijn AOW-leeftijd. Hoeveel AOW krijg ik?
De hoogte van de AOW is afhankelijk van het aantal jaren dat je in Nederland woont en/of werkt. Per jaar dat je in Nederland woont, in de 50 jaar voorafgaande aan het bereiken van je AOW-leeftijd, bouw je 2% AOW op. Woon en/of werk je in die periode in het buitenland, dan is de hoogte van je AOW-uitkering dus lager.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) staan de huidige AOW-bedragen. Je kunt hier ook de aanvraagformulieren voor je AOW downloaden.
Op de website van Mijnpensioenverzicht kun je je opgebouwde AOW vinden.
Wanneer ontvang ik een overzicht van mijn opgebouwde (pre)pensioenaanspraken?
Vóór 1 oktober van ieder jaar ontvang je op je huisadres of digitaal (via SPF Post-digitaal) van SPF een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarin vind je alle informatie met betrekking tot je pensioenaanspraken en eventuele PPS. Ook kun je in deze opgave lezen hoeveel pensioen je kunt bereiken, uitgaande van je dienstverband en pensioenloon per de datum van het overzicht.
Hoe is het pensioen bij SABIC opgebouwd?
Je pensioenregeling is een (collectieve) voorwaardelijke middelloonregeling. Bij een middelloonregeling ontvang je een uitkering die gebaseerd is op je gemiddelde salaris dat je gedurende je loopbaan verdiende.

Vanaf de door jou gekozen pensioenleeftijd ontvang je mogelijk pensioen dat je hebt opgebouwd bij SABIC (en eventuele andere werkgevers). De pensioenregeling betreft een combinatie van een CDC-regeling oftewel Collectief Defined Contribution en een middelloonregeling. Dit betekent dat SABIC iedere maand voor haar werknemers een premie stort bij SPF. De werknemer betaalt zelf ook een deel van de premie. SPF is ervoor verantwoordelijk dat deelnemers en pensioengerechtigden het pensioen krijgen waar ze recht op hebben. De pensioenrechten die je volgens dit systeem opbouwt, zijn voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat je aanspraak kunt maken op deze rechten als de financiële positie van SPF dit toelaat.
Ik wil graag voor mijn 67e stoppen met werken? Gaat dit ten koste van de hoogte van mijn pensioen na mijn 67e?
Je pensioenuitkering wordt lager op het moment dat je eerder stopt met werken. Je opgebouwde aanspraken worden immers over meerdere jaren gespreid. Bovendien bouw je dan minder jaren pensioen op, omdat je pensioenopbouw stopt op dat moment.
Wanneer je eerder gespaard hebt via de PPS-regeling dan kun je het gespaarde PPS-saldo inzetten om je (levenslange) ouderdomspensioen te verhogen. Het ouderdomspensioen kun je laten ingaan tussen je 60e en de AOW-leeftijd.
Je kunt het mogelijke PPS-saldo ook inzetten voor een tijdelijke PPS-uitkering voorafgaande aan je (ouderdoms)pensioen.
Let wel dat als je - gedeeltelijk - met (pre)pensioen gaat vóór de datum waarop je de leeftijd bereikt van AOW-leeftijd minus 5 jaar, dan moet je de betaalde werkzaamheden - gedeeltelijk - beëindigen. Laat je op een latere datum je (pre)pensioen ingaan, dan hoef je niet te stoppen met werken.
 Bij wie kan ik terecht met mijn pensioenvragen?
Je kunt al je pensioenvragen mailen aan de Pension Desk, e-mail (Info.PensioenfondsSABIC@dsm.com). Bellen of schrijven kan natuurlijk ook. Het telefoonnummer van de Pension Desk is 045 - 5788100.
Het adres is: SPF, t.a.v. Pension Desk, Postbus 6500, 6401 JH Heerlen.
Onbetaald verlof
Wat gebeurt er met mijn pensioenopbouw als ik onbetaald verlof opneem?
Neem je een periode onbetaald verlof, dan bouw je tijdens die maanden geen pensioen op. Mocht je tijdens de periode van onbetaald verlof komen te overlijden, dan is er op opbouwbasis een partnerpensioen beschikbaar voor je partner en kinderen.
Overlijden/Anw/Partnerpensioen
 Heb ik recht op partnerpensioen?
Je partner heeft onder bepaalde voorwaarden inderdaad recht op partnerpensioen. Partnerpensioen is een inkomensverzekering speciaal voor je partner. Er zijn verschillende soorten partnerpensioen. Welke soort er wordt uitgekeerd, is ondermeer afhankelijk van de vraag of je op het moment van overlijden wel of niet in dienst bent van SABIC.
Lees meer over partnerpensioen in de brochure 'Partner- en wezenpensioen'.
Wanneer gaat het partnerpensioen in als ik kom te overlijden?
Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na je overlijden.
Hoeveel bedraagt het partnerpensioen als ik kom te overlijden?
Het levenslang partnerpensioen voor de partner bedraagt in de regel 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen. Na een scheiding is het partnerpensioen voor de nieuwe partner lager.

Stel, je overlijdt na je pensionering
In dat geval krijgt je partner partnerpensioen, totdat je partner zelf overlijdt. Het levenslang partnerpensioen is 70% van je ouderdomspensioen. Dit geldt niet als je bij het ingaan van je ouderdomspensioen hebt gekozen om het partnerpensioen uit te ruilen voor ouderdomspensioen. Een voorwaarde voor het partnerpensioen is dat de relatie met je partner al bestond en bekend was bij SPF (zie daarvoor definitie 'partner'), voordat je met pensioen ging.
Als je aansluitend aan je dienstverband bij SABIC met pensioen bent gegaan en je partner heeft bij je overlijden de AOW-leeftijd/65-jarige leeftijd nog niet bereikt, bestaat er mogelijk ook recht op aanvullend en/of tijdelijk partnerpensioen totdat je partner de AOW-leeftijd/65-jarige leeftijd bereikt. De leeftijd is afhankelijk van het pensioenreglement dat van toepassing is. Hierover lees je hierna meer.

Stel, je overlijdt terwijl je nog in dienst bent van SABIC
Wanneer je voor je met pensioen gaat overlijdt, ontvangt je partner een pensioen van 70% van het ouderdomspensioen, dat jij tot de pensioenleeftijd zou hebben opgebouwd. Totdat je partner de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt hij/zij verder als aanvulling hierop een tijdelijke toeslag en een aanvullend partnerpensioen. De tijdelijke toeslag bedraagt 14% van het ouderdomspensioen en wordt onder meer toegekend omdat er tot de AOW-leeftijd sprake is van hogere fiscale inhoudingen. Het aanvullend partnerpensioen, oorspronkelijk gebaseerd op de wettelijke nabestaandenuitkering, bedraagt in 2017: € 15.209 per jaar. Of er daarnaast nog recht op een Anw-uitkering bestaat, is onder andere afhankelijk van de leeftijd, het hebben van kinderen jonger dan 18 jaar en het inkomen van de nabestaande. Is er recht op een Anw-uitkering, dan heeft dit geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen van SPF.

Stel, je overlijdt voor je pensionering, maar bent niet meer in dienst van SABIC
Dan wordt uitgerekend hoeveel pensioen je hebt opgebouwd in de periode dat je in dienst was bij SABIC. Je partner ontvangt in de regel 70% van het ouderdomspensioen dat je bij SABIC hebt opgebouwd. Eventueel (mits opgebouwd) heeft je partner ook recht op het eerder genoemde tijdelijk partnerpensioen. Een voorwaarde is uiteraard wel dat je het bij SABIC opgebouwde pensioen niet hebt overgedragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.
Wat is Anw?
De nabestaandenuitkering Anw is een uitkering van de overheid na het overlijden van een partner of ouders. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw namens de overheid uit.
Ben ik verzekerd voor een partnerpensioen via SPF?
Je partner heeft, mits in het voor jou geldende reglement geregeld, recht op een partnerpensioen. Je hoeft voor dat gedeelte geen aparte verzekering af te sluiten. Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je van SPF ontvangt, kun je zien hoeveel partnerpensioen dit betreft.

Lees voor meer informatie over partnerpensioen in de brochure 'Partner- en wezenpensioen'.
Pensioengerechtigden
Wordt mijn pensioen jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie?
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren. De zogeheten toeslagverlening is echter voorwaardelijk. Of daadwerkelijk toeslagen kunnen worden verleend, hangt af van de financiële positie van het fonds. Je hebt dus geen recht op toeslagverlening. Het fonds reserveert geen geld voor toeslagverlening en er wordt geen premie voor betaald.

Pensioengerechtigden
SPF probeert ieder jaar de ingegane pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. De ingegane pensioenen zijn in 2015 (over 2014) met 0% verhoogd. SPF heeft de ingegane pensioenen de afgelopen drie jaar als volgt verhoogd:
In 2014 (over het jaar 2013) met 0,9%. De prijzen* gingen toen (in 2013) met 1,05% omhoog.
In 2013 (over het jaar 2012) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2012) met 2,91% omhoog.
In 2012 (over het jaar 2011) met 0%. De prijzen* gingen toen (in 2011) met 2,94% omhoog.

SPF betaalt de toekomstige verhogingen van het opgebouwde pensioen van pensioengerechtigden uit beleggingsrendement. Door de verhoging en de verwachting voor de komende jaren hebben pensioengerechtigden niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

* Dit betreft de prijzen volgens het CBS-prijsindexcijfer 'CPI niet afgeleid'. Deze percentages zijn afwijkend van 'CPI afgeleid' die van belang zijn voor de toeslagverlening bij SPF.
Wanneer ontvang ik een overzicht van mijn pensioenaanspraken?
Iedereen die een ouderdomspensioen, partner- of wezenpensioen, een arbeidsongeschiktheidspensioen, of een PPS-uitkering ontvangt, krijgt jaarlijks een overzicht van de opgebouwde en eventueel te bereiken pensioenaanspraken. De fiscale jaaropgave van je (pensioen)uitkering voor de belastingaangifte ontvang je elk jaar in februari.
Wanneer wordt mijn uitkering betaald (in binnen- en buitenland)?
SPF betaalt aan het eind van elke maand je pensioen en/of uitkering uit. Het kan zijn dat je de bankafschriften later ontvangt dan het tijdstip waarop de bijschrijving heeft plaatsgevonden.
Welk bedrag is bruto en wat is netto?
De (pensioen)uitkeringen worden altijd als bruto bedragen vastgesteld. Voordat je de uitkering netto krijgt uitbetaald, moet SPF er de loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de premie voor de zorgverzekering op inhouden. Wat en hoeveel er precies wordt ingehouden, hangt af van je persoonlijke situatie.
Wanneer ontvang ik de fiscale jaaropgave?
De fiscale jaaropgave van je pensioen en/of andere uitkering ten behoeve van de belastingaangifte ontvang je elk jaar in februari.
Bij wie kan ik terecht met mijn pensioenvragen?
De pensioenregeling van SPF wordt uitgevoerd door pensioenuitvoeringsorganisatie DPS. Gepensioneerden en nabestaanden kunnen contact opnemen met DPS.

Je kunt pensioenvragen e-mailen aan Info.PensioenfondsSABIC@dsm.com of telefonisch contact opnemen met de Pension Desk van SPF (tel: 045-5788100).
PPS-saldo
Hoe worden negatieve rendementen verrekend met de positieve rendementen?
Hoeveel rente wordt verkregen over het PPS-saldo hangt af van het rendement dat SPF maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Is het rendement negatief, dan worden de deelnemers beschermd tegen deze negatieve rendementen doordat ze een kapitaalgarantie hebben. Met andere woorden: in geval van negatieve rendementen vermindert het PPS-saldo niet voor de deelnemer. Positieve rendementen kunnen echter pas weer worden bijgeschreven zodra de cumulatieve negatieve rendementen zijn gecompenseerd door positieve rendementen in de jaren daarna. SPF hanteert voor de verrekening van negatieve rendementen met toekomstige positieve rendementen de volgende rekenwijze:

Rekenwijze voor prepensioenkapitaal
In het volgende voorbeeld is de rekenwijze weergegeven.

De verrekening van negatieve rente

               Rendement SPF          Rente PPS                    Periode rente(vergoeding)
                                               (prepensioenkapitaal)
2008          -17,5%                                 0%                  1 juli 2009 tot 1 juli 2010
2009          +14,4%                                0%                  1 juli 2010 tot 1 juli 2011
2010          +9,9%                                  3,7%*            1 juli 2011 tot 1 juli 2012

* Dit percentage is als volgt berekend: Jaar 1: 100% - 17,5% = 82,5% / Jaar 2: 82,5% x 114,4% = 94,38% / Jaar 3: 94,38% x 109,9% = 103,7%
Wat is het rendement in de afgelopen jaren en kan de PPS-rente ook negatief zijn?
Je individuele spaarpot groeit door een rentevergoeding op je PPS-saldo. SPF geeft je jaarlijks rente op je PPS-saldo. Deze rente wordt bepaald op basis van het totaal rendement dat SPF over de beleggingen in het voorafgaande kalenderjaar heeft behaald. Het rentepercentage wordt jaarlijks per 1 juli bepaald.
Bij de vaststelling van het rendement wordt rekening gehouden met 0,10% beleggingskosten. Op het PPS-saldo worden geen kosten ingehouden.

De rente op het PPS-saldo wordt bepaald op basis van het totaal rendement op de beleggingen over het afgelopen jaar. Deze rente wordt vervolgens toegepast van 1 juli tot 1 juli. Dit betekent dat elk jaar twee rentepercentages worden toegepast. De rente op het PPS-saldo kan niet negatief zijn. Bij een negatief rendement wordt de rente in de periode van 1 juli t/m 1 juli van het jaar daarna vastgesteld op 0%. Positieve rendementen kunnen daarna echter pas weer worden bijgeschreven zodra de cumulatieve negatieve rendementen zijn gecompenseerd door positieve rendementen in de jaren daarna.

In de afgelopen jaren zijn de volgende rendementen behaald en hebben de volgende rentebijschrijvingen plaatsgevonden: 

Wanneer kan ik mijn prepensioen aanvragen?
Deelnemers en gewezen deelnemers die bij SPF een PPS-saldo hebben opgebouwd, krijgen voorafgaand aan de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen te maken met de omzetting van dat saldo in een tijdelijke PPS-uitkering. Deze PPS-uitkering gaat standaard in 3 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd. Dit noemen we de PPS-leeftijd. Onder voorwaarden is het mogelijk om de PPS-leeftijd op een ander moment (vroeger of later) te laten ingaan.
Lees meer hierover in de brochure 'PPS-saldo omzetten'.
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde PPS-saldo als ik verander van werkgever voordat ik de leeftijd bereik waarop ik met pensioen wil gaan?
Wanneer je je dienstverband bij SABIC beëindigt vóór je pensioendatum, anders dan wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden en er geen waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, behoud je de aanspraak op het opgebouwde PPS-saldo. Je ontvangt een overzicht van het kapitaal per de datum van beëindiging van het dienstverband.

Het bij beëindiging van het dienstverband behouden PPS-saldo kan worden overgedragen naar je nieuwe pensioenfonds, indien wordt voldaan aan de hiertoe bij of krachtens de Pensioenwet gestelde eisen.

Toeslagverlening
Wordt mijn pensioen jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie?
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren. De indexatie is echter voorwaardelijk. Of daadwerkelijk toeslagen kunnen worden verleend, hangt af van de financiële positie van het fonds. Je hebt dus geen recht op toeslagverlening. Het fonds reserveert geen geld voor toeslagverlening en er wordt geen premie voor betaald.

Het leven wordt steeds duurder. Met 100 euro kun je over een paar jaar naar verwachting minder kopen dan nu. Dat betekent dat de koopkracht van je pensioen achteruit gaat wanneer dit niet wordt aangepast. SPF streeft er naar dat het pensioen van de deelnemers de lonen volgt en van de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers de prijzen. De aanpassing van pensioen aan de lonen dan wel de prijzen door SPF vindt plaats middels het toekennen van toeslagen. SPF betaalt de kosten van toeslagen uit de groei van het vermogen ten opzichte van de verplichtingen. De toekenning van toeslagen is voorwaardelijk, dus geen automatisme. Per jaar beoordeelt het bestuur van SPF of je pensioen de ontwikkeling van de lonen dan wel de prijzen kan volgen. Het toekennen van een toeslag is alleen verantwoord als het bestuur van SPF vindt dat de financiële positie van het fonds dit toelaat. Bij een gunstige financiële positie kan het bestuur overigens besluiten om in het verleden gemiste toeslagen in te halen.

Lees voor meer informatie in de brochure 'Toeslagverlening'.
Is er ook toeslagverlening op het PPS-saldo?
Over je PPS-saldo wordt jaarlijks een rente toegekend. Deze rente wordt door het bestuur van SPF bepaald op basis van het totaal rendement op de beleggingen van SPF over het afgelopen jaar.

Hoeveel rente je krijgt over het prepensioenkapitaal hangt af van het rendement dat het pensioenfonds maakt op zijn beleggingen. Is dat rendement hoog dan wordt veel rente bijgeschreven. Bij een negatief rendement wordt de rente vastgesteld op 0%. De negatieve rente wordt in dat geval wel verrekend met de positieve rente in de jaren daarna.

Bij de vaststelling van het rendement wordt rekening gehouden met 0,10% beleggingskosten. Op het PPS-saldo worden geen kosten ingehouden.

Ieder jaar wordt opnieuw door het bestuur bekeken of en in welke mate de financiële positie van het fonds het verlenen van toeslagen toestaat.
Trouwen en samenwonen
 Ik ga samenwonen. Komt mijn partner in aanmerking voor een partnerpensioen?
Als je gaat samenwonen en dit vastlegt in een notariële akte, moet je altijd een kopie hiervan aan het pensioenfonds toesturen.
Let op: Als je geen kopie van de (notariële) akte naar het pensioenfonds stuurt, is je partner niet verzekerd voor het partnerpensioen!

Lees voor meer informatie (en de toe te sturen documenten) in de brochure 'Trouwen en samenwonen'.
Wat is de definitie van partner?
- Degene met wie je getrouwd bent, of
- Degene die als je partner geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand, of
- Degene met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt. Dit samenlevingscontract moet door SPF erkend zijn.

Degene met wie je na je pensionering een van de genoemde partnerschappen aangaat, komt niet in aanmerking voor een partnerpensioen.

Lees voor meer informatie in de brochure 'Trouwen en samenwonen'.
Verhuizen
Ik ga binnenkort verhuizen. Moet ik het pensioenfonds hierover inlichten?
Verhuis je binnen Nederland, dan hoef je dat niet aan het pensioenfonds door te geven. SPF ontvangt automatisch je nieuwe adresgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). Uiteraard is het daarom wel van belang dat je de gemeente informeert over de verhuizing. Verhuis je naar of in het buitenland, of van het buitenland naar Nederland, dan moet je je nieuwe adresgegevens aan SPF doorgeven.
Waardeoverdracht
 Ik ben onlangs bij SABIC komen werken. Hoe kan ik mijn opgebouwde pensioen bij mijn vorige pensioenverzekeraar laten overdragen naar SPF?
Je kunt een aanvraag voor waardeoverdracht indienen bij SPF. Vanaf 8 juli 1994 bestaat er een wettelijk recht op waardeoverdracht bij verandering van werkgever. Ben je voor die datum van werkgever verandert, dan is SPF afhankelijk van de medewerking van de oude pensioenuitvoerder.

Lees voor meer informatie in de brochure 'Waardeoverdracht'.
Hoe vind ik een vroegere pensioenuitvoerder terug?
De website www.Mijnpensioenoverzicht.nl van de overheid biedt een overzicht van alle pensioenen die iemand in de loop van de tijd bij verschillende pensioenfondsen in Nederland heeft opgebouwd. Toegang tot de site is alleen mogelijk met een DigiD-code. Dat is je inlogcode bij de overheid. Als je geen DigiD-code hebt, kun je die aanvragen via de website www.digid.nl.

Biedt de website 'Mijnpensioenoverzicht' geen of onvoldoende informatie over je vroegere pensioenuitvoerder? In dat geval zijn er nog meer mogelijkheden. Namelijk de volgende:

Heb je een bewijs of opgave van de aanspraken, dan kun je de Informatiedesk van De Nederlandse Bank (DNB) bellen voor namen, adressen en telefoonnummers van bestaande pensioenfondsen en/of verzekeringsmaatschappijen. De Informatiedesk is van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op telefoon 0800-0201068 (gratis). Je kunt ook de internetsite van DNB raadplegen: www.dnb.nl.

Heb je geen bewijs of opgave, dan kun je informeren bij je voormalige werkgever of vroegere collega's. Als de werkgever niet te vinden is, informeer dan bij vakorganisaties of zij het bedrijf kennen. Voor bepaalde bedrijfstakken geldt verplichte deelneming aan een bedrijfstakpensioenfonds, dus dan kun je je rechtstreeks melden bij dat fonds. Voor een pensioenvoorziening die is ondergebracht bij een verzekeraar, kun je je wenden tot het Verbond van Verzekeraars. Via hun website (www.verbondvanverzekeraars.nl) kun je je vraag voorleggen.
Ik neem binnenkort ontslag. Kan ik mijn opgebouwde pensioenaanspraken overdragen naar de pensioenuitvoerder van mijn nieuwe werkgever?
Ja. Je moet de aanvraag voor waardeoverdracht indienen bij de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. De pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever zal SPF vervolgens verzoeken om een opgave van je opgebouwde pensioenaanspraken. Je nieuwe pensioenuitvoerder zal je aan de hand hiervan een opgave doen voor inkoop in de pensioenregeling van je nieuwe werkgever. Je kunt op basis van de opgave beslissen of je de waardeoverdracht wilt laten plaatsvinden.
Deze website gebruikt cookies om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.Akkoord