Duurzaam en verantwoord beleggen

 

Een goed pensioen in een leefbare wereld

Ook wij als pensioenfonds nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. SPF wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een leefbare wereld.

Core beliefs SPF.jpg (17 KB)Duurzaamheid is voor het bestuur van SPF een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en volledig onderdeel van de beleggingsbeginselen.
Het duurzaamheidsbeleid is voor SPF een manier om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de wereld. Talloze wetenschappelijke studies sterken ons in onze overtuiging dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van het rendement op onze beleggingen. In tegendeel, juist door informatie over mens, milieu en goed ondernemingsbestuur mee te nemen in ons beleid, worden meer weloverwogen beleggingsbeslissingen genomen. Zeker omdat we beleggen voor de lange termijn.

In dit artikel lees je in het kort wat SPF doet op het gebied van duurzaamheid en hoe deelnemers hierover denken.
Wil je graag uitgebreide informatie over ons Duurzaamheidsbeleid? Klik hier.

Maar hoe doe je dat dan? Maatschappelijk verantwoord of duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen.jpg (5 KB)Om te beginnen een algemene, korte video (klik op afbeelding) over Duurzaam beleggen: het nieuwe normaal.
SPF ondertekende met andere pensioenfondsen eind 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. De ondertekenaars van dit Convenant kiezen voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights als basis worden genomen om ESG (Environmental Social and Governance)-risico’s te identificeren, te prioriteren en te adresseren.

Doordat we ons verbinden aan deze richtlijnen en principes, geven we aan dat we ons focussen op specifieke maatschappelijke ontwikkelingen die voor onze deelnemers belangrijk zijn én als risicovol zijn geïdentificeerd voor de beleggingsportefeuille.

Tegen deze achtergrond wil SPF zich in het bijzonder inzetten op het duurzaamheidsthema klimaatverandering.

Pijlers als basis

In het duurzaamheidsbeleid van SPF staan de volgende 6 pijlers centraal:

Thematische aandachtsgebieden
Klimaatverandering is één van de grootste mondiale problemen. Klimaatverandering brengt steeds meer onherstelbare schade toe aan mondiale sociale, economische en ecologische systemen. Miljoenen mensen worden daardoor bedreigt in hun bestaanszekerheid. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen (waaronder CO2) en ontbossing.
In het kader van internationaal verantwoord maatschappelijk ondernemen wordt van pensioenfondsen verwacht dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Door bijvoorbeeld de CO2 intensiteit van hun beleggingsportefeuille stapsgewijs terug te schroeven. Aan de andere kant kunnen pensioenfondsen met hun beleggingen in bedrijven die duurzame energie stimuleren de energietransitie ondersteunen en een positief effect opleveren.

ESG integratie
ESG staat voor Environment (omgeving/ milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur). Bedrijven die het milieu te zwaar belasten of op een niet-acceptabele manier met bepaalde sociale factoren omgaan (bijvoorbeeld met de werknemers en andere belanghebbenden bij de onderneming) zijn in de ogen van SPF geen ESG-belegging. Wij hebben de overtuiging dat dergelijke bedrijven in de toekomst geen bestaansrecht hebben en dus geen goede belegging zijn voor het fonds.

Engagement
Met ‘Engagement’ bedoelen we het in gesprek gaan met bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijke normen en waarden. Ons doel hierbij is dat we bedrijven aansporen om te zorgen voor een positieve ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke (duurzaamheids)-vraagstukken. Volg deze link voor een overzicht van onze engagementactiviteiten.

Stembeleid en Corporate Governance
Wereldwijd belegt SPF in meer dan 1300 beursgenoteerde bedrijven. Om de kansen en risico’s van deze bedrijven goed te kennen, is een voortdurende screening en analyse van belang. Aan beleggingen in beursgenoteerde aandelen zijn bijvoorbeeld managementrisico’s verbonden. Dit zijn risico’s als gevolg van verkeerde beslissingen of onjuist beleid door het bedrijfsbestuur. Het beleid van SPF voor goed bestuur is erop gericht om onze belangen als aandeelhouder te beschermen en invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder.

Door vervolgens tijdens aandeelhoudersvergaderingen onze stem te laten horen, kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin SPF aandelen heeft. Om te zien hoe SPF gestemd heeft, klik hier.

Uitsluitingen
Sommige bedrijven of landen worden uitgesloten van investeringen door SPF. De basis voor dit uitsluiten van ondernemingen en landen is dat zij zich bezighouden met activiteiten die de Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) of de Nederlandse overheid onaanvaardbaar vinden. SPF sluit ook producenten uit van controversiële wapens zoals nucleaire, biologische en chemische wapens, verarmd uraniummunitie en witte fosformunitie. Ook zijn staatsobligaties van landen waarop een sanctie van de VN en/of de Europese Unie rust, uitgesloten van het beleggingsuniversum. Hierbij gaat het voornamelijk om vraagstukken ten aanzien van mensenrechten en wapens.

Transparantie
Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan publiceert SPF hierover jaarlijks in zijn jaarverslag. Hierin geeft SPF aan hoe in dat jaar met duurzaamheid is omgegaan en welke resultaten er op het gebied van duurzaamheid zijn bereikt. Ook rapporteert SPF op zijn website over het engagementbeleid en de uitkomsten van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van de beursgenoteerde bedrijven waarin SPF belegt. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van SPF.
Het verder vergroten van de transparantie op het gebied van duurzaamheid en de bereikte resultaten is een belangrijke doelstelling voor de komende jaren.

In de SPF brochure Maatschappelijk en Verantwoord Beleggen en Corporate Governance [pdf] vind je nog meer informatie over alle onderwerpen.

Verslaglegging

Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan, rapporteert SPF jaarlijks over de voortgang in het Jaarverslag SPF. In dit verslag geven we aan hoe we in het desbetreffende jaar met duurzaamheid zijn omgegaan en welke resultaten er op het gebied van duurzaamheid zijn bereikt.

In het kader van openheid over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan, publiceert SPF zijn duurzaamheidsbeleid, engagement rapportages en stemgedrag op de website.