Duurzaam en verantwoord beleggen

 

Een goed pensioen in een leefbare wereld

Ook wij als pensioenfonds nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. SPF wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen bieden. Een pensioen waarvan ze kunnen genieten in een leefbare wereld.

Core beliefs SPF.jpg (17 KB)

Duurzaamheid is voor het bestuur van SPF een belangrijk onderdeel van de beleggingsfilosofie en volledig onderdeel van de beleggingsbeginselen. Het duurzaamheidsbeleid is voor SPF een manier om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van de wereld. Talloze wetenschappelijke studies sterken ons in onze overtuiging dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van het rendement op onze beleggingen. In tegendeel, juist door informatie over mens, milieu en goed ondernemingsbestuur mee te nemen in ons beleid, worden meer weloverwogen beleggingsbeslissingen genomen. Zeker omdat we beleggen voor de lange termijn.

Hoe we dit zoal aanpakken en wat we bereikt hebben, lees je hier in vogelvlucht.

In dit artikel lees je in het kort wat SPF doet op het gebied van duurzaamheid en hoe deelnemers hierover denken. Met de input van de deelnemers gaan we in 2023 het beleid verder aanscherpen.
Wil je graag uitgebreide informatie over ons Duurzaamheidsbeleid? Klik hier.

Duurzaam beleggen.jpg (5 KB)Of wil je weten wat duurzaam beleggen inhoudt? Bekijk dan deze algemene, korte video (klik op afbeelding) over Duurzaam beleggen: het nieuwe normaal. Wat wil SPF bereiken met duurzaam beleggen?

SPF ondertekende met andere pensioenfondsen eind 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen. De ondertekenaars van dit Convenant kiezen voor een aanpak waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights als basis worden genomen om ESG (Environmental Social and Governance)-risico’s te identificeren, te prioriteren en te adresseren.

In 2022 gaf het bestuur verder invulling aan het duurzaamheidsbeleid van het fonds. Zo startte SPF met het meten van de CO2-voetafdruk van een gedeelte van de beleggingsportefeuille. Ook besloot het fonds om in het kader van de Europese duurzaamheidswetgeving (SFDR) vanaf het tweede kwartaal van 2024 te gaan rapporteren over een set van twintig verschillende duurzaamheidsindicatoren.

We focussen op specifieke maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor onze deelnemers én die risicovol zijn voor onze beleggingsportefeuille. Tegen deze achtergrond wil SPF zich in het bijzonder inzetten op het duurzaamheidsthema klimaatverandering.

Pijlers als basis

In het duurzaamheidsbeleid van SPF staan de volgende 6 pijlers centraal:

Thematische aandachtsgebieden
SPF onderschrijft de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de “UN Guiding Principles on Business and Human Rights”. Het fonds focust op specifieke maatschappelijke ontwikkelingen die voor de deelnemers belangrijk zijn én die risicovol zijn voor de beleggingsportefeuille. Tegen deze achtergrond zet SPF in het bijzonder in op het duurzaamheidsthema klimaatverandering.

ESG integratie
ESG staat voor Environment (omgeving/ milieu), Social (sociaal) en Governance (ondernemingsbestuur). SPF benut waar mogelijk ESG-factoren in het beheer en voor de beoordeling van de beleggingen. Het fonds integreert ESG-aspecten in de verschillende beleggingscategorieën waarin SPF belegt en neemt ze mee bij investeringsbeslissingen. Wij hebben de overtuiging dat dergelijke bedrijven in de toekomst geen bestaansrecht hebben en dus geen goede belegging zijn voor het fonds.

Engagement
SPF heeft een actief engagementprogramma. We willen bedrijven hiermee aansporen stappen te zetten op het vlak van maatschappelijke (duurzaamheids)vraagstukken. Dit doen we op 2 manieren: proactief en reactief.

Doelstelling bij proactief ‘engagen’ is om meerdere bedrijven tegelijk, veelal sector breed, verdere verbeterstappen te laten zetten. Reactief engagement richt zich op beïnvloeding van één bedrijf. We besteedden het voeren van engagement uit aan Columbia Threadneedle Investments (CTI). CTI treedt op als engagementpartij namens meerdere institutionele beleggers. Ons engagementprogramma richt zich op holdings in (vastgoed)aandelen en in de bedrijfsobligatieportefeuilles.

In 2022 sprak CTI 442 ondernemingen uit de SPF-portefeuille, in 39 landen. Dat leidde 164 keer tot een positieve verandering. CTI behaalde deze mijlpalen onder andere op de onderwerpen klimaatverandering, arbeidsomstandigheden, ondernemingsbestuur en gezondheid.

Stembeleid en Corporate Governance
SPF houdt met een specifieke stemaanpak toezicht op materiële aangelegenheden van alle beursgenoteerde (vastgoed)ondernemingen waarin we beleggen. Materiële aangelegenheden zijn aangelegenheden die waarschijnlijk een aanzienlijk effect hebben op het vermogen van de onderneming om langetermijnwaarde te creëren. CTI voert ook ons stembeleid uit.

In totaal stemde SPF in 2022 op 1.257 vergaderingen. Daarbij stemden we 52 keer over klimaatgerelateerde voorstellen, waarvan 8 keer over voorstellen rondom de transitie als gevolg van klimaatverandering.

Ons beleid voor goed bestuur richt zich op het beschermen van de SPF-belangen als aandeelhouder en het invulling geven aan onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder.

Door vervolgens tijdens aandeelhoudersvergaderingen onze stem te laten horen, kunnen we invloed uitoefenen op het beleid en de kwaliteit van het bestuur van de ondernemingen waarin SPF aandelen heeft. Om te zien hoe SPF gestemd heeft, klik hier.

Uitsluitingen
SPF belegt niet in ondernemingen die op basis van de 10 principes van het ‘Verenigde Naties Global Compact’ onacceptabel gedrag vertonen. We sluiten ook producenten uit van controversiële wapens, zoals nucleaire, biologische en chemische wapens, verarmd uraniummunitie en witte fosformunitie. Daarnaast sluiten we ondernemingen en landen uit die activiteiten verrichten die de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Nederlandse overheid onaanvaardbaar vinden. Hierbij gaat het voornamelijk om vraagstukken over mensenrechten en wapens. Om bedrijven en landen voor uitsluiting op te sporen, onderzoekt Sustainalytics voor ons in welke bedrijven en landen SPF niet moet beleggen. Sustainalytics screent zowel ontwikkelde als opkomende markten op de genoemde criteria.

SPF sloot per eind 2022 in totaal 106 bedrijven en 14 landen uit van het beleggingsuniversum. Ter vergelijking: per eind 2021 sloten we in totaal 101 bedrijven en 13 landen uit van het beleggingsuniversum.

Transparantie
Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan publiceert SPF jaarlijks hierover in het jaarverslag. Hierin geven we aan hoe we in het betreffende jaar omgingen met duurzaamheid en welke resultaten we bereikten. Op onze website publiceren we elk jaar een overzicht van de totale beleggingsportefeuille, de uitkomsten van het stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen en het engagementbeleid. Ook ons duurzaamheidsbeleid vindt u daar. Tot slot staan er regelmatig items over ons duurzaamheidsbeleid in de SPF-nieuwsbrief en op de website.

In 2018 ondertekende SPF het ‘Convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen’ (IMVB-convenant). Daarmee committeerden we ons om de OESO-richtlijnen en de ‘UN Guiding Principles’ in te bedden in ons beleid, de uitbesteding aan externe dienstverleners en de monitoring en rapportage daarover.
In de SPF brochure Maatschappelijk en Verantwoord Beleggen en Corporate Governance vind je nog meer informatie over alle onderwerpen.

Verslaglegging

Om transparant te zijn over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan, rapporteert SPF jaarlijks over de voortgang in het Jaarverslag SPF. In dit verslag geven we aan hoe we in het desbetreffende jaar met duurzaamheid zijn omgegaan en welke resultaten er op het gebied van duurzaamheid zijn bereikt.

In het kader van openheid over het duurzaamheidsbeleid en de uitvoering daarvan, publiceert SPF zijn duurzaamheidsbeleid, overzicht engagementactiviteiten en stemgedrag op de website.

Duurzaamheidsacties vanaf 2023

Ook in 2023 blijft het SPF-duurzaamheidsbeleid een belangrijk agendapunt voor het bestuur. Voorbeelden van acties die het bestuur op dit vlak voor 2023 benoemde, zijn:

  • Evalueren en eventueel uitbreiden van het uitsluitingenbeleid voor landen en bedrijven op basis van onze duurzaamheidsambitie en de door deelnemers aangegeven wensen uit het deelnemersonderzoek in 2022;
  • Beleid bepalen voor als een engagementtraject met een bedrijf niet de gewenste resultaten oplevert;
  • Vaststellen van de Sustainable Development Goals (SDG's) waarop we willen focussen;
  • Onderzoeken allocatiemogelijkheden naar focus-SDG's in de beleggingsportefeuille;
  • Verder invoeren van de vereisten uit de Europese duurzaamheidswetgeving (SFDR);
  • Vergroten van draagvlak onder onze deelnemers voor duurzaam en verantwoord beleggen door meer te rapporteren over onze activiteiten en resultaten op het gebied van duurzaamheid.