Privacy en Cookies

 

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is het laatst aangepast op 28 januari 2020.

Inleiding

Wij respecteren de privacy van alle deelnemers van SPF. Deze privacyverklaring geeft uitleg over hoe we jouw informatie (persoonsgegevens) verzamelen, controleren, verwerken en gebruiken. Om de pensioenovereenkomst uit te voeren, hebben we persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld waar je woont en of je samenwoont, hoeveel salaris je krijgt en wat jouw rekeningnummer is. Maar ook gegevens die je bij ons achterlaat als je onze website bezoekt. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (ook wel: verwerken) we. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt. Wij zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Je vindt ons volledige privacyreglement op onze website.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om onze werkwijze te verduidelijken. Wij behouden het recht om dit op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer jij vervolgens gebruik blijft maken van deze website ben jij automatisch gebonden aan de voorwaarden van het gewijzigde privacyverklaring. We attenderen je erop dit regelmatig te bekijken.

Verantwoordelijke

SPF is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat SPF beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

SPF is er verantwoordelijk voor dat je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

SPF verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Om de pensioenovereenkomst goed te kunnen uitvoeren verwerkt SPF onder meer de volgende soorten persoonsgegevens:

  • Personalia, waaronder onder meer begrepen titulatuur, achternaam, voornamen, nationaliteit, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, burgerlijke staat, BSN, dossierguide en handtekening.
  • Contactgegevens, waaronder onder meer begrepen woonadres, postadres, e-mailadres, telefoonnummer.
  • Correspondentie, waaronder onder meer begrepen wettelijke pensioencorrespondentie, persoonlijke correspondentie, kopie ID-bewijs, bankafschriften, Attestatie de Vitae en studieverklaring.
  • Pensioengegevens, waaronder onder meer begrepen pensioenuitkeringen en aanspraken, deelnemersjaren, gegevens met betrekking tot de vorige werkgever en eventuele vorige pensioenuitvoerders.
  • Gegevens inzake het dienstverband, waaronder onder meer begrepen werkgever, salaris deeltijdpercentage, personeelsnummer en de mate van arbeidsongeschiktheid zoals vastgesteld door het UWV.
  • Inloggegevens, waaronder onder meer IP-adres, inlognaam en wachtwoord.

Grondslag van de verwerking

SPF moet het gebruik van deze persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren of als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. SPF is een pensioenfonds in de zin van artikel 1 van de Pensioenwet en moet op basis van de Pensioenwet een aantal gegevens verwerken om haar taken conform de wet te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft SPF een uitvoeringsovereenkomst gesloten met SABIC met betrekking tot de uitvoering van de pensioenovereenkomst van SABIC. Om de uitvoeringsovereenkomst goed te kunnen uitvoeren moet SPF eveneens persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht SPF om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens

SPF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). SPF gebruikt als uitgangspunt het Servicedocument Bewaartermijnen van de Pensioenfederatie.

Je privacyrechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).
Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou SPF verwerkt, dan kun je u een schriftelijk inzageverzoek doen. SPF behandelt je verzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG). Je kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van je gegevens (artikel 17 AVG).

Wil je de (digitale) persoonsgegevens die SPF van je verwerkt ontvangen, dan kun je een beroep doen op je recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat je de gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin je deze, mocht je dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van je gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).
Je kunt je schriftelijke verzoeken sturen aan: SPF, Postbus 6500, 6401 JH  Heerlen.

Cookieverklaring

We maken gebruik van cookies via de website van SPF. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd naar je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Functionele cookies

We maken in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten werken. Zonder cookies is bijvoorbeeld het inloggen op 'Mijn SPF Pensioen' niet mogelijk.
De functionele cookies worden automatisch verwijderd nadat je je browser hebt afgesloten.

Analytische cookies

Voor het verzamelen van geanonimiseerde statistieken over het gebruik en bezoek van onze website, maken we gebruik van Google Analytics. Aan de hand van de gegevens die met analytische cookies worden verzameld, kunnen we aanpassingen doorvoeren op onze website. Voor deze statistieken gebruiken wij gegevens zoals cookies, logfiles en javascriptcodes op de pagina’s.  Het gaat om o.a. de volgende gegevens:

  • Het adres van jouw internetdienstverlener.
  • De navigatieprogramma’s die je gebruikt (zoals Internet Explorer, Google Chrome, Firefox of Safari).
  • Het tijdstip en de duur van jouw bezoek.
  • Welke pagina’s je hebt bezocht.

Cookie-instellingen en verwijderen cookies

Bij je eerste bezoek aan de website van SPF wordt gemeld dat de website cookies gebruikt om te kunnen functioneren en het gebruik te analyseren teneinde het gebruiksgemak te verbeteren.
Je kunt je browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kun je alle cookies verwijderen die in je browser zijn geplaatst. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen. Je moet er rekening mee houden dat het verwijderen of blokkeren van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen op de website van SPF niet (goed) meer werken. 

Content van derde partijen

Deze website maakt gebruik van een aantal externe tools en bevat content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele cookies, met uitzondering van Sooqr.
Sooqr maakt alleen gebruik van statistische cookies die geanonimiseerd statistieken bijhouden voor de zoekfunctie.