Ontvang je partnerpensioen van SPF?

Hoe zeker is je pensioen?

SPF heeft een hernieuwd herstelplan opgesteld en bij DNB ingediend. In het herstelplan heeft SPF aangetoond dat er, uitgaande van de financiële situatie eind 2020, voldoende herstellend vermogen bestaat om binnen de door SPF gekozen hersteltermijn van 10 jaar toe te groeien naar de vereiste dekkingsgraad, zonder dat (kortings)maatregelen hoeven te worden getroffen.

Verhoging pensioen
Het leven wordt steeds duurder. Met 100 euro koop je over een paar jaar naar verwachting minder dan nu. Dat betekent dat de koopkracht van pensioenen achteruit gaat wanneer ze niet worden aangepast. SPF streeft ernaar de koopkracht van je pensioen zoveel mogelijk in stand te houden. Toeslagverlening is de verhoging van je pensioen in verband met gestegen prijzen of lonen. Zo behoudt je pensioen in de toekomst zijn waarde.

Voor de deelnemers die nog pensioen opbouwen wordt op basis van het nieuwe pensioengevend salaris de pensioenopbouw bepaald. Op deze wijze worden zowel de individuele als de algemene salarisverhogingen automatisch opgenomen in de nieuwe jaaropbouw. In de pensioenregeling van SPF wordt ernaar gestreefd het opgebouwde pensioen te verhogen met hetzelfde percentage als de prijzen. Of toeslagverlening mogelijk is, is namelijk mede afhankelijk van de financiële situatie van het fonds en wettelijke regels rondom toeslagverlening.