Dekkingsgraad, rendementen en andere financiële cijfers

 

Dekkingsgraad SPF

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

December 2023

Dekkingsgraad per 31 december 2023: 117,3%

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2023: 123,5% 
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand december met 8,1%-punt gedaald en bedroeg eind december 117,3%. Gedurende de maand december behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente daalde, hetgeen een negatief effect had op de dekkingsgraad vanwege het feit dat het pensioenfonds een gedeelte van het renterisico afdekt. Per saldo daalde de dekkingsgraad als gevolg van het besluit van het bestuur om de pensioenen voor alle deelnemers vanaf  31 december 2023 te verhogen. Deze verhoging is verwerkt in de stand van de dekkingsgraad per ultimo van het jaar.

Gedurende de maand december hielden de centrale banken van de Verenigde Staten en de eurozone de officiële rentetarieven ongewijzigd. Dit besluit was conform verwachting van de markten. Belangrijker waren echter de toelichtingen die werden gegeven bij de rentebesluiten en vooral de verwachtingen dat de officiële rentes gepiekt hebben en in 2024 weer de eerste renteverlagingen verwacht worden.

Een en ander leidden aan het einde van 2023 tot het doorzetten van de eindejaarsrally op de aandelenmarkten en een verdere daling van de rentetarieven, waardoor ook de obligatiemarkten het jaar positief afsloten. Het jaar 2023 sloot hiermee qua rendement op het vermogen positief af, waarmee de opgelopen verliezen van het jaar 2022 gedeeltelijk konden worden gecompenseerd.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.

De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q4 2023 Q3 2023 Q2 2023 Q1 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 117,4% 127,8% 123,1% 121,4% 120,0% 117,3% 103,3% 107,6% 107,9%
Beleidsdekkingsgraad 123,5% 124,5% 124,6% 125,9% 125,0% 111,9% 98,4% 105,7% 113,3%
Gehanteerde rente 2,3% 3,1% 2,6% 2,6% 2,6% 0,6% 0,2% 0,7% 1,4%
Rendement (t/m) 9,4% 4,2% 3,8% 2,5% -19,5% 6,8% 6,5% 16,9% -2,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van SPF (pensioenvermogen) en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die SPF onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

De variabele nettopensioenuitkering wordt jaarlijks aan het begin van het jaar aangepast op basis van het behaalde resultaat over het afgelopen jaar. Dit resultaat bestaat onder andere uit het behaalde rendement over de beleggingen, de ontwikkeling van de marktrente en het resultaat op overlijden binnen de groep van pensioengerechtigden met een variabele nettopensioenuitkering.

Stand per einde 2022 2021 2020
Dekkingsgraad 103,96% 111,27% 104,67%
Resultaat +3,96% +11,27% +4,67%
Gemiddelde rente 2,90% 0,45% 0,00%
Rendement  -23,22% 3,15% 8,14%

Het totaal behaalde resultaat voor de groep in 2022 is +3,96%. Ondanks het negatieve rendement op beleggingen over 2022, is dit positieve resultaat grotendeels het gevolg van de gestegen rente in 2022. Hierdoor hoeft SPF minder geld te reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het behaalde resultaat verdeelt SPF telkens over 5 jaar. Hierdoor is op basis van het resultaat over 2022 de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2023 tot en met 2027 gelijk aan 0,90% per jaar.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.