Dekkingsgraad en andere financiële cijfers

 

Dekkingsgraad SPF

De dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad worden maandelijks rond de 10e werkdag gepubliceerd.

December 2021

Dekkingsgraad per 31 december 2021: 117,7%

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021: 111,9% 
De beleidsdekkingsgraad wordt gebruikt bij de beslissing over toeslagverlening. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Voor meer informatie over de maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraden, klik hier.

Verloop dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het pensioenfonds is in de maand december met 5,4%-punt gestegen tot een niveau van 117,7%. Gedurende de maand december behaalden de aandelenmarkten een positief rendement. De rente is in de maand december gestegen. De combinatie van stijgende aandelenmarkten en een stijgende rente zorgden voor een positieve dekkingsgraadontwikkeling gedurende de maand december.

De aandelenmarkten sloten het jaar positief af. Vooral in de laatste weken van het jaar zetten aandelen nog een eindsprint in, waardoor wederom nieuwe recordstanden werden bereikt. Dit ondanks oplopende coronabesmettingen, oplopende inflaties en de afbouw van het ruime monetaire beleid in de Verenigde Staten. De kapitaalmarktrentes liepen op door de oplopende inflatieverwachtingen. Diverse indicatoren wijzen op een aanhoudend vertrouwen in de economische ontwikkeling.

De coronabesmettingen liepen hard op. De nieuwe coronavariant, omikron geheten, lijkt echter minder ernstige ziekteverschijnselen te geven. Diverse overheden voelden zich desondanks genoodzaakt om de beheersingsmaatregelen sterk aan te scherpen, zoals bijvoorbeeld in Nederland.

De inflatie blijft ondertussen sterk oplopen als gevolg van verstoringen aan de aanbodkant van de economie, in combinatie met een toenemende vraag naar goederen en diensten. Energieprijzen zijn dit jaar sterk opgelopen, hetgeen voor een versterkend effect zorgt. De jaar-op-jaar inflatie in de Eurozone liep hierdoor verder op tot 5,0% in december, het hoogste niveau sinds 2008. Ook in de rest van de wereld loopt de inflatie op. Centrale banken zagen de oplopende inflatie aanvankelijk als een tijdelijk fenomeen, als gevolg van de coronapandemie, en verwachtten dat de inflatie in 2022 weer zou afnemen. Uit de notulen van de laatste vergaderingen blijkt echter dat men zich meer en meer bewust wordt van het risico op langdurig, hogere inflatie.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Cijfers bij kwartaalontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande tabel staan de dekkingsgraden per kwartaal en van voorgaande jaren. Ook de rente die we moeten gebruiken (de marktrente) en het rendement zijn in de tabel vermeld.
De kwartaaldekkingsgraad wordt enkele weken na het einde van elk kwartaal bijgewerkt. 

Stand per einde Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 2020 2019 2018
Dekkingsgraad 113,8% 113,2% 110,6% 103,3% 107,6% 107,9%
Beleidsdekkingsgraad 108,5% 104,9% 100,5% 98,4% 105,7% 113,3%
Gehanteerde rente 0,5% 0,5% 0,5% 0,2% 0,7% 1,4%
Rendement (t/m) 3,4% 3,1% 0,0% 6,5% 16,9% -2,8%

Kijk voor meer informatie over de financiële ontwikkeling in het menu rechts.

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van SPF (pensioenvermogen) en de pensioenen die SPF nu en in de toekomst moet uitbetalen (de pensioenverplichtingen). Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110% is, dan staat tegenover elke € 100 die SPF onder andere moet uitbetalen aan gepensioneerden, op dat moment € 110 aan vermogen.

Cijfers bij jaarontwikkeling variabele nettopensioenuitkering

Stand per einde 2020
Dekkingsgraad 104,67%
Resultaat 1,00%
Gemiddelde rente 0,00%
Rendement  8,14%

Ontvang je een variabele nettopensioenuitkering, dan treed je toe tot de groep van alle pensioengerechtigden die ook een variabele nettopensioenuitkering ontvangen. Binnen deze groep worden alle resultaten (rendement op beleggingen, wijziging van marktrente en overlijden) met elkaar gedeeld. Het behaalde resultaat in een jaar vormt de basis voor de jaarlijkse aanpassing van alle variabele nettopensioenuitkeringen.

SPF haalde in 2020 over de kapitalen in de nettopensioenregeling een positief rendement uit beleggingen van 8,14%. Toch was het behaalde resultaat over 2020 4,67%. Dit resultaat is het gevolg van de gedaalde marktrente in 2020 (2019 was 0,50%). Hierdoor moet SPF meer geld reserveren om de toekomstige variabele nettopensioenuitkeringen te kunnen betalen.
Het behaalde resultaat verdeelt SPF over 5 jaar. Hierdoor is de verhoging van de variabele nettopensioenuitkering over 2021 tot en met 2025 gelijk aan 1,00% per jaar is.

Kijk voor meer informatie en cijfers in de brochure 'Toeslagverlening’.